کمیته بین المللی الکتروتکنیک در تاریخ 02-2012 بازنگری 04 استاندارد 60296 مربوط به روغن ترانسفورماتور را ارائه نمود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید