انواع روغنهای عایقی برای استفاده درتجهیزات الکتریکی (مانند رکتیفایر ، راکتور ، کلیدهای تغییر دهنده جریان وغیره ) و همچنین انواع دیگر روغنهای صنعتی به سفارش مشتری تولید و ارائه میگردد